P&O-nieuws

Salaris
Deze maand is het salaris over de maand augustus 2016 uitbetaald op
25 augustus 2016.

De geplande boekingsdatum van het salaris over de maand september 2016 is
22 september 2016.

Periodieke verhoging
In de maand augustus wordt de gebruikelijke periodieke verhoging per 1 augustus verwerkt. Mocht u nog niet volgens het maximum van uw functieschaal betaald krijgen, dan zal er bij een niet onderbroken dienstverband, sprake zijn van een aanpassing van het regelnummer in de schaal waar u naar betaald wordt.

Bindingstoelage
In de CAO VO is een incidentele toelage opgenomen in verband met werving en behoud van personeel, de zogenaamde bindingstoelage (CAO VO artikel 3.5). Deze toelage wordt jaarlijks in augustus vastgesteld en uitbetaald aan personeel dat op 1 augustus in dienst is en dat per die datum op of boven het maximumsalaris van de functie wordt bezoldigd. De hoogte van de toelage is afhankelijk van het feitelijk salaris over de maand augustus in verhouding tot het salaris bij een normbetrekking.

De bindingstoelage bedraagt bij een normbetrekking:

Leraar                                                                                                 € 1.459,22 *
Directiefunctie                                                                                    € 242,06
Onderwijsondersteunend personeel dat benoemd is
in een functie met functieschaal 9 en betaald wordt
op of boven het maximum salarisbedrag van schaal 9                    € 242,06

* De werknemer behorend tot de functiecategorie leraar ontvangt de bindingstoelage naar rato van het gedeelte van de periode van 12 maanden, startend in de maand september van het voorgaande jaar, dat hij bij de werkgever in dienst is. Bij ontslag van de werknemer vindt de uitbetaling plaats aansluitend aan het ontslag en berekend over het tijdvak van september tot en met de datum van ontslag. Het bepaalde in dit lid geldt niet voor die werknemer die de bindingstoelage van 1459,22 euro nog niet voor de eerste keer heeft ontvangen. De consequentie van deze bepaling is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de leraar die voor de eerste keer de bindingstoelage krijgt en de leraar die reeds eerder de bindingstoelage ontving. De opbouwregeling is alleen van toepassing in het laatste geval. Wordt een leraar die voor de eerste keer zijn toelage zou ontvangen voor augustus van dat jaar ontslagen, dan wordt er géén toelage uitgekeerd. Wordt de leraar die reeds eerder de toelage ontving voor augustus van dat jaar ontslagen dan geldt voor hem wel dat hij naar rato van het aantal maanden dat hij nog na augustus van dat jaar in dienst is geweest de toelage ontvangt.

P&O-nieuws

Salaris
Deze maand wordt aan u het salaris over de maand juli 2016 uitbetaald.
De geplande betaaldatum van het salaris is 25 juli. Ook de salarismaatregelen die in de nieuwe cao Voortgezet Onderwijs zijn afgesproken zijn door ons hierin verwerkt.

De geplande boekingsdatum van het salaris over de maand augustus is
25 augustus 2016.

Geslaagden in beeld

PSG.Katern.2016.Juli.geslaagdenPSG.Katern.2016.Juli.scholeneilandAan het eind van het schooljaar nog even aandacht voor onze geslaagden en de metamorfose van het Scholeneiland in het PSG-katern, dat vandaag met het Purmerends Nieuwsblad en Witte Weekblad in de regio wordt verspreid.

Leerlingen Maria Daan, Tim de Roller, Femke Muijderman, Luciano Bornogovi, Sara Hageraats, Afzane Moslimi, Yentle van Buschbach en Dilyora Mukthorova vertellen over school, examens en toekomstplannen en de mentorklas van onze collega Jenny Hofstede, 1A van het Rietveld, geeft een recensie van het Scholeneiland. Verder aandacht voor de windmolen op het Da Vinci, een excursie van de honneursleerlingen van het Jan van Egmond en het 20-jarig bestaan van de PSG.

Uitslag stemming Kaderregeling Taakbeleid

De stemming over de kaderregeling Taakbeleid is als volgt verlopen:

Het aantal geldig uitgebrachte stemmen is 271 (van de 274, 3 blanco) en daarmee is het quorum, meer dan 50%, gehaald.

Van de uitgebrachte stemmen, stemt 63,7% in met de regeling en 36,4% stemt tegen de regeling. In totaal waren er 482 stemgerechtigden. Dat betekent dat de 2/3 meerderheid niet gehaald is.

Op de valreep: tips van 1A

20160708-10.45.00-panelgroep Scholeneiland klas 1Ab RV 1000Op speciaal verzoek hebben de leerlingen uit klas 1A van het Rietveld, de mentorklas van Jenny Hofstede, vlak voordat de zomervakantie begint, nog eens goed rondgekeken op het vernieuwde Scholeneiland. Het werk is nog niet helemaal af (klaar voor het nieuwe schooljaar), maar toch hebben ze in groepjes alvast een top-3 gemaakt van hun favoriete plekken en, wie weet kunnen we er wat mee doen, tips gegeven van hoe het nog beter kan.

De tips van klas 1A
• Een voetbalveld met kunstgras. En een bal die je bij de balie moet halen.
• Meer bomen en bosjes voor meer privacy. In de aula meer zachte banken.
• Trampolines.
• Muziek in de aula voor de gezelligheid.

20160706-10.02.12 - Scholeneiland voor Wandelgangen-gebouwRV_-2 20160706-10.03.43 - Scholeneiland voor Wandelgangen juli16_ 20160706-10.11.38 - Scholeneiland voor Wandelgangen juli16_

De tops van klas 1A
Dennis, Milan, Reyno
• De aula, omdat hij lekker groot en mooi is.
• Het bergje op het middenterrein, omdat je er lekker kunt zitten met mooi weer.
• Het nieuwe gebouw van Rietveld, omdat de lokalen mooi zijn met grote ramen.
Chiel, Erik, Dave
• De ingang van Mandela omdat het dak zo mooi wordt.
• Het plein voor Gaudí, omdat je daar lekker uit de wind kan staan.
• De vijf bomen op het plein bij Mandela, omdat ze mooi en oud en groot zijn.
Christel, Jamie, Dena
• Het middenterrein, omdat het mooi is ingericht.
• De aula, omdat er veel kleuren zijn gebruikt.
• Het voetbalveld, omdat het veel wordt gebruikt.
Rachid, Dion, Yuri
• De kleuren van de banken in de aula, omdat ze zo vrolijk zijn.
• De mooie natuur op het Scholeneiland, omdat je er vrolijk van wordt.
• De schoolpleinen, omdat ze voor alle scholen groot genoeg zijn.

20160707-09.24.15-middenterrein vogelvlucht 1500

Declaraties alleen via mijn-P&O

Persoonlijke uitgaven voor schoolgebruik gemaakt? Deze kunnen alleen worden gedeclareerd via de FZ-module op mijn-P&O [surf naar www.centriconderwijs.eu en log in, klik op de tegel Persoonlijk Profiel/HR & FZ declaraties, klik op het vierkantje (bestaande uit negen kleine vierkantjes in de zwarte balk onder aan het scherm) en vervolgens op declaratie FZ indienen].

De declaratie-instructies zijn via deze link na te lezen.

Cheque voor ISK

Een mooi bericht van onze collega’s van Bladergroen:

20160708-10.26.19 - wjb isk cheque jve_Op vrijdag 8 juli brachten 22 leerlingen van klas H1B van het Jan van Egmond Lyceum, samen met hun mentor Jolanda van der Haar, een bezoek aan de internationale schakelklassen (ISK) van Bladergroen. De leerlingen kregen een korte voorlichting en maakten kennis met leerlingen uit een van de ISK-klassen.

H1B heeft in de afgelopen wintermaanden € 542,50 bij elkaar geschaatst en een symbolische cheque gemaakt. Deze cheque werd vrijdagochtend overhandigd aan ISK-coördinator Hanna van der Laan. Leerlingen en docenten van de ISK waren erg onder de indruk én dankbaar voor deze prestatie! Het geld is door de ISK onder andere besteed aan de aanschaf van koptelefoons en spelletjes voor de leerlingen.

Jubilarissen Aug-Sept

Jan van Egmond Lyceum 
J. van der Haar, 1 augustus 2016 – 40 jaar in overheidsdienst en 40 jaar bij de PSG
J.B. Vlaar, 1 augustus 2016 – 25 jaar bij de PSG
G.F. Grobben, 1 augustus 2016 – 40 jaar bij de PSG
G.A.J. Mooren, 1 augustus 2016 – 40 jaar bij de PSG
L.D. Zander, 1 augustus 2016 – 40 jaar bij de PSG
M.A. Kleunen, 2 augustus 2016 – 25 jaar bij de PSG
S.B.T. Smith, 4 september 2016 – 40 jaar in overheidsdienst

Da Vinci College
A.H. van den Bos, 1 augustus 2016 – 40 jaar in overheidsdienst

Campusondersteuning H/V
A.R.M. Ishwardat-Koendan, 2 september 2016 – 12,5 jaar bij de PSG

OPDC
S.B. Roelofs, 1 augustus 2016 – 12,5 jaar bij de PSG

Proficiat!

Zomergroet!

Beste collega’s,

Eindexamens, boeken inleveren, de laatste hand leggen aan formatie en roosters, het zijn allemaal aankondigingen van een naderende zomervakantie. En nu het eindelijk ook mooi weer is, lijkt ook de zomer bijna een feit. Docenten beleven vrijdag met de teamuitjes de laatste werkdag. OOP en directie werken nog een aantal dagen door, waarna ook zij van een welverdiende vakantie kunnen genieten.

Ook een moment om even terug te kijken naar het afgelopen jaar. Niet te lang want wie lang achterom kijkt mist mogelijk wat er voor hem gebeurt, maar wel noodzakelijk om volgend schooljaar niet in dezelfde valkuilen te vallen. Ik noem daarbij als voorbeelden -en dus onvolledig- de volgende zaken:

Helaas moest het Jan van Egmond al weer snel op zoek naar een nieuwe schoolleider. Gelukkig lijkt zowel die zoektocht als de invulling van de tussenliggende periode onder een gelukkig gesternte te verkeren.

Het vmbo en met name SG Gerrit Rietveld is volop in verbouwing, waarbij het betrekken van de nieuwbouw een mijlpaal mag heten in de huisvesting op de vmbo-pro campus. In het landelijk VMBO  Debattoernooi hebben we hier al veel plezier van gehad.

Het Da Vinci College is gestaag en doelgericht in ontwikkeling, wat zich lijkt te vertalen in goede resultaten en een toename in de belangstelling dat zich vertaalt in een groeiend aantal leerlingen.

De twee mavo’s hebben beide goed gescoord in de ogen van de Inspectie, voor SG Antoni Gaudí leverde dit een regulier arrangement op en voor SG Nelson Mandela een fraai tussenrapport met enkele duidelijke complimenten.

De PSG als geheel laat ook duidelijk een ontwikkeling zien op de eerder ingezette weg naar meer decentraal waar mogelijk en passend in de missie en de visie zoals verwoord in het strategisch beleidsplan.

En natuurlijk is er en blijft er nog veel te doen.

Maar eerst gaan we allemaal genieten van een paar weken vrij. Ik wens u allen een heel fijne zomervakantie en hoop u eind augustus weer gezond en uitgerust, opgeladen met nieuwe energie en geïnspireerd door nieuwe ervaringen, terug te zien!

Zonnige groet,
zon

 

 

 

 

Kees Schouten
directeur-bestuurder

PSG_geslaagden118x397mm-versie2011-500Vandaag zijn onze slagingspercentages als volgt gepubliceerd. De afbeelding is ook gebruikt in de bijlage “Geslaagd” in Dagblad Waterland van 22 juni jongstleden:

Afgelopen vrijdag zijn de normen van het tweede tijdvak bekend gemaakt. Alle leerlingen die herexamens hebben gedaan, weten nu of ze echt geslaagd zijn. Deze en volgende week zullen alle geslaagden hun diploma in ontvangst kunnen nemen. Iedereen van harte gefeliciteerd!

Het percentage leerlingen dat is geslaagd, ligt voor het tweetalig vwo van het Da Vinci College, de AKA-opleiding en het praktijkonderwijs van S.G. W.J. Bladergroen op een prachtige 100%.

Het complete overzicht van onze slagingspercentages: Da Vinci College (havo 92%, atheneum 92%), Jan van Egmond Lyceum (havo 72%, atheneum 83%, gymnasium 94%), SG Nelson Mandela (mavo 95%), SG Antoni Gaudí (mavo 91%), SG Gerrit Rietveld (basis 98%, kader 95%), SG W.J. Bladergroen (AKA 100%, praktijkonderwijs 100%).

Docent en Coachen II (coachen in de klas)

Docent en Coachen II is het vervolg op Docent en Coachen I waar de focus ligt op het één op één coachen van leerlingen.

In deze cursus ga je kennismaken met een baanbrekend model voor het coachen van een klas. Gebaseerd op modellen uit de Systeem Theorie, Process Work, Familie systeem werk, het werk van John Gottman, Co Active Coaching en Organisatie Relatie en Systeem Coaching.

In Docent en Coachen II ga je onder andere aan de slag met groepsvorming processen, conflict coaching en leer je hoe je als docent invloed kan hebben op een positieve en productieve sfeer in de klas.

In iedere groep proberen mensen hun positie te bepalen; dat is voor leerlingen in een klas niet anders. Als docent kun je een belangrijke rol spelen door dit groepsproces actief te leiden. Op die manier ontstaat een veilige sfeer waarin leerlingen zich prettig voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen.

In Docent en Coachen II wordt vanuit het perspectief van docent uiteengezet hoe je de groepsdynamica kan sturen en dit groepsproces een positieve wending geeft. De volgende vragen worden daarbij beantwoord:

 • Welke fases onderscheiden we in de groepsvorming?
 • Hoe stuur ik als docent het groepsproces?
 • Wie hebben allemaal een rol en hoe vervul ik die rol?
 • Hoe kan ik als docent effectief omgaan met ineffectieve of giftige communicatie?
 • Hoe ga ik als docent om met een klas die een gebrek aan creativiteit en productiviteit laat zien?
 • Hoe ga ik als docent om met een groep die disfunctioneert?
 • Hoe stimuleer ik de samenwerking binnen een klas of werkgroepje?

Voor wie?
Deze cursus is zeer geschikt voor (ervaren) docenten die hun coachingsvaardigheden willen uitbreiden met het coachen van klassen.

Door wie?
De cursus wordt verzorgd door Pim Harder en Frank Wiewel, beide internationaal gecertificeerde (team)coaches.

Vereiste:
Docent en Coachen I succesvol hebben afgerond.

Inschrijven:
De inschrijving staat open vanaf 4 juli 2016, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dit jaar. Wees er dus snel bij. Inschrijving kan plaats vinden na akkoord van je leidinggevende.

Investering in tijd:
Deze cursus vangt aan met een tweedaagse, daarna drie keer een bijeenkomst van 16:00- 20:30 verspreid over een periode van drie maanden.

Aanvang cursus: begin schooljaar 2016-2017

Meer weten en/of inschrijven?
Neem contact op met Pim Harder, hrd@psg.nl of 06-23942111

Ook indien je al eerder hebt aangeven D&C II te willen volgen, graag even een mailtje sturen naar hrd@psg.nl om je in te schrijven.

Inloopsessies vragen MacBook en Office 365

ICT houdt inloopsessies op de scholen om iedereen zo goed mogelijk te helpen werken met de MacBook en Office 365. Zij gaan u weliswaar helpen, echter ook voor ICT zijn nog niet alle (on)mogelijkheden van Microsoft‐Office‐365 ontdekt, maar inventariserend zullen ze tot oplossingen komen en anders zoeken ze het uit en volgt een uitleg op de vernieuwde intranetsite van de afdeling ICT.

Aanmelden gaat via de door Ingrid Kalle aan een ieder verzonden inschrijfformulier waar u uw voorkeursdatum kunt invullen evenals uw vragen. Uiteraard kunt u zich ook inschrijven voor een andere dan uw eigen locatie mocht een andere datum u
beter schikken.

De tijden zijn van 15.00 – 17.00 uur en de data als volgt:

 • donderdag 30 juni op W.J Bladergroen
 • woensdag 6 juli op Gerrit Rietveld
 • donderdag 7 juli op Nelson Mandela/Antoni Gaudi
 • woensdag 13 juli Jan van Egmond Lyceum
 • donderdag 20 juli Da Vinci College

Handleidingen voor MacBook en Office 365 kunt u ook op de helpdesk website vinden: helpdesk.psg.nl

Namens de afdeling ICT en keyusers,
Jan Buurkes

Fotowedstrijd 2016

De jaarlijkse fotowedstrijd van PSG gaat weer van start. De 6e alweer!
We hopen dat de stijgende lijn van de afgelopen jaren zich door zal zetten, zowel wat betreft het aantal inzendingen als ook het aantal stemmers (en kijkers).

Nog niet eerder meegedaan? Nieuw binnen de PSG! Meedoen hoeft niets te kosten!

Het thema wordt “Spelen met Licht. 

Dat thema mag je uitleggen zoals je zelf wilt.

Spelen met licht

Spelen met licht. Een voorbeeldje

Voor een overzicht van eerdere inzendingen kun je hier terecht…

Graag wil ik jullie allemaal uitnodigen om weer of een keer mee te doen. De meesten van ons lopen in de vakantie wel met een camera of telefoon rond. Als je dan iets ziet (gebeuren) wat bij dit thema past… klik. Om de kosten hoef je het niet te laten!

De wedstrijd
Inschrijving:
Deelname kost niets. Inschrijven kan via fotowedstrijd@psg.nl en dat doe je door je foto’s in te sturen.

Sponsoring:
Ook dit jaar willen we de prijzen betalen uit de opbrengsten van de sponsoren. Iedereen mag sponsor worden. Ook de deelnemers. Als je een bedrag wilt sponsoren, dan kun je dat via de administratie (of direct aan mij) afdragen.

Prijs
De winnende foto wordt op groot formaat canvas afgedrukt en na een tijdje op school te hebben gehangen aan de winnaar meegegeven. Over het formaat van de foto wordt uiteraard met de winnaar overlegd, om te voorkomen dat de prijs thuis geen plek zou kunnen krijgen.
Bij voldoende deelname zal er ook een tweede en derde prijs worden toegekend.

Jury en beoordeling
De jury wordt gevormd door de deelnemers en alle medewerkers van de PSG.
De score van deelnemers telt dubbel ten opzichte van de score van niet deelnemende medewerkers.

Foto’s
De foto’s moeten digitaal worden aangeleverd (inzenden via fotowedstrijd@psg.nl). Iedere deelnemer mag drie foto’s inleveren.De foto’s moeten gemaakt worden in de periode vanaf 22 juni 2016. Inleveren uiterlijk vrijdag 9 september 2016.

Gelden
Als er na aanschaf van de prijs of prijzen sponsorgeld over blijft, dan zal dit aan een goed doel worden geschonken. (Is nog niet voorgekomen….)

Namens de wedstrijdcommissie,
Hans Hagemann

Certificering Docent & Coachen

Afgelopen woensdag 15 juni hebben 33 PSG-medewerkers tijdens een feestelijke uitreiking hun certificaat voor Docent & Coachen in ontvangst mogen nemen.

Kees Schouten opende de bijeenkomst en benadrukte nog eens dat Docent & Coachen een goed voorbeeld is van professionalisering binnen de PSG! Inmiddels is de uitreiking echt een traditie geworden waarbij onder het genot van een hapje en een drankje gedeeld wordt wat de deelnemers van en met elkaar geleerd hebben.

De certificaten werden uitgereikt door de leidinggevenden waarbij zij ook hun waardering hebben uitgesproken over de (inzet van) deelnemers. Trainers Frank Wiewel, Hans van Vliet en Pim Harder hebben de inzet en betrokkenheid van alle kandidaten wederom bijzonder gewaardeerd!

In het komende schooljaar 2016-2017 wordt opnieuw gestart met Docent & Coachen I en II waarbij ook dan Docent & Coachen I meer toegespitst is op toepasbaarheid op individuele basis en Docent & Coachen II meer gericht is op toepasbaarheid op groepsniveau.

Van medewerkers die op 1 augustus 2016 (minimaal) één jaar in dienst zijn, wordt verwacht dat zij gaan deelnemen aan Docent & Coachen I. Je kunt wel pas deelnemen aan Docent & Coachen II wanneer je Docent & Coachen I succesvol hebt afgerond.

Aanmelden kan – uiteraard in samenspraak met je leidinggevende – bij Pim Harder,
e-mail: Hrd@psg.nl.IMG_2939

 

Jubilarissen

Da Vinci College
R.J.B. Jager, 31 juli 2016 – 40 jaar in overheidsdienst
E.M. Rodenburg, 5 juli 2016 – 12,5 jaar bij de PSG

SG Gerrit Rietveld
L.A. Sumter, 24 juli 2016 – 40 jaar in overheidsdienst

SG W.J. Bladergroen
J.M. van der Laan, 31 juli 2016 – 40 jaar in overheidsdienst

Bestuursbureau/Afdeling P&O
M.J. Zuurbier-Snoep, 1 juli 2016 – 12,5 jaar bij de PSG

Proficiat allen!

P&O-nieuws

Salaris
Deze maand wordt aan u het salaris over de maand juni 2016 uitbetaald. De geplande betaaldatum van het salaris is 23 juni.
De geplande boekingsdatum van het salaris over de maand juli 2016 is 25 juli 2016.

Definitief akkoord CAO VO
Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs hebben de leden van de werkgevers- en werknemersorganisaties ingestemd met het afgesloten onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao per 1 juli 2016. Op dit moment wordt de definitieve tekst van de cao geschreven. Naar verwachting zal zowel de procentuele verhoging (VO 3%) als de eenmalige uitkering (een uitkering ter hoogte van het percentage van de loonsverhoging per 1 juli over het uitbetaalde salaris van januari 2016 tot en met juni 2016) worden uitbetaald in de maand juli.

Interne vacature – Afdelingsleider Da Vinci College

Het Da Vinci College is een school die het onderwijs verzorgt voor de leerlingen die gekozen hebben voor respectievelijk havo, atheneum of tto-onderwijs voor beide afdelingen.

Naast de missie en visie van de Purmerendse ScholenGroep heeft het Da Vinci College een aantal maatschappelijk relevante onderwijskundige uitgangspunten op basis van religie en spiritualiteit geformuleerd.

De school heeft een interconfessionele signatuur en stelt zich open voor alle culturen en gezindten.

“Het Da Vinci College biedt leerlingen met hun specifieke talenten de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot actieve en verantwoordelijke wereldburgers waarbij de interconfessionele waarden en normen een centrale rol vervullen.”

Simpel en meer eigentijds geformuleerd:

“Het gaat over duurzaamheid in de relatie en met de omgeving. Bij duurzaamheid in de relatie is het  de manier waarop wij met elkaar omgaan. Bij duurzaamheid tot de omgeving gaat het om rentmeesterschap.”

De identiteit van het Da Vinci College is herkenbaar en voelbaar in de hele school. Ouders en leerlingen geven aan voor onze school te kiezen omdat ze een verband zien tussen interconfessionaliteit, sfeer en de op de relatie gerichte normen en waarden en het daarbij passende pedagogisch-didactisch klimaat, waarin consequent handelen, structuur bieden en persoonlijke benadering centraal staan.

De missie en identiteit van het Da Vinci College is zichtbaar in ons onderwijsconcept. Hoe gaan wij met onze leerlingen om? Welke leerstrategieën passen het beste bij onze leerlingen? Hoe wordt interconfessionaliteit zichtbaar in ons onderwijsconcept? Dit zijn slechts enkele vragen die richting geven aan zichtbaar gedrag binnen het Da Vinci College. De missie van de school spreekt van ‘het aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling en zijn talenten met een onderscheidend programma dat leidt tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers’. De combinatie van identiteit en missie van het Da Vinci College komt tot uitdrukking in het gekozen concept van adaptief onderwijs.

Adaptief onderwijs gaat er kortweg vanuit dat een persoon pas gemotiveerd is om te leren als aan drie voorwaarden is voldaan:

 • Relatie: veilig, respectvol, menselijk, je hoort erbij;
 • Competentie: taak is aansprekend, is uitdagend, maar je kunt het;
 • Autonomie: de mate waarin je autonomie toekent is afhankelijk van de leerling (leeftijd/niveau etc.). Je hebt invloed op/keuzes in wat je leert, je mag zelf beslissingen nemen, je bent iemand.

Adaptief onderwijs is voor het Da Vinci College een middel om de onderwijskundige doelstellingen van de school te realiseren.

Onderwijsaanbod

Het Da Vinci College biedt voor op de havo én atheneum de volgende vier profielen aan.

 • Cultuur & maatschappij
 • Economie & maatschappij
 • Natuur & gezondheid
 • Natuur & techniek

Naast het reguliere aanbod is er extra aandacht voor een aantal talentgebieden: Bèta-science, Kunst &Cultuur, Internationalisering, Sport.

Naar wie zijn we op zoek?

Voor het Da Vinci College zijn wij op zoek naar twee enthousiaste afdelingsleiders. De twee afdelingsleiders geven samen met de schooldirecteur en de teamleiders/coördinatoren inspirerend en coachend leiding aan een professioneel en enthousiast team. De functiebeschrijving vindt u hier.

Het Da Vinci College zoekt een gedreven man of vrouw die zich voor langere tijd aan de school wil verbinden, die goed kan samenwerken in een veranderende onderwijsorganisatie en die zich als stevige persoonlijkheid met kwaliteit en hoge ambities vanuit verbinding weet door te ontwikkelen.

Gewenste vaardigheden[1]

De afdelingsleider heeft kennis van en affiniteit met onderwijsinnovatie, het ontwikkelen van excellentie-profielen en projectondersteuning en is in staat om de huidige onderwijsorganisatie door middel van coachend leiderschap te begeleiden naar een vorm van onderwijs die past bij de huidige samenleving.

Hij of zij realiseert in dialoog met medewerkers optimale condities voor leren en onderwijzen vanuit kennis van de onderlinge samenhang van organisatiekenmerken. De afdelingsleider hanteert strategieën die gericht zijn op het stimuleren en organiseren van samenwerking en professionele ontwikkeling van leraren en stimuleert onderzoek op alle niveaus binnen de organisatie, teneinde een continu proces van school- en onderwijsontwikkeling te realiseren.

De afdelingsleider lost problemen creatief op via diepgaande analyses van adequaat verzamelde informatie en vanuit alternatieve denkmodellen.

Hij of zij is in staat om verbanden te leggen met persoonlijke waarden en alle factoren in de bredere organisatie die een rol spelen bij het leren van leerlingen.

Samenvatting

Wij zoek een afdelingsleider die:

 • aantoonbare leidinggevende ervaring heeft in het havo en atheneum-onderwijs;
 • een heldere visie heeft op het onderwijs die past bij de missie en visie van de PSG en in het bijzonder bij die van het Da Vinci College;
 • in staat is om integraal verantwoording te dragen voor de afdeling havo of atheneum;
 • verbindend is en teams en collega’s ruimte geeft om zich te kunnen ontplooien;
 • in staat is en ervaring heeft om veranderingsprocessen te begeleiden;
 • in het bezit is van of studerende voor een Master of Education of vergelijkbare opleiding;
 • voldoet aan de onderstaande kenmerken van effectief en onderwijskundig leiderschap;
 • het ontwikkelen van een heldere missie en visie met bijbehorende ambitieuze doelen;
 • het planmatig en systematisch organiseren en managen;
 • het leiding geven aan teamprocessen;
 • het effectief sturen op kwaliteitsgegevens (monitoring);
 • het leiding geven aan professionalisering.

Aanstellingsgegevens

 • Aanstelling als afdelingsleider voor 1,0 fte voor onbepaalde tijd;
 • Functie directie schaal 13;
 • Legt verantwoording af aan de schooldirecteur over vooraf vastgelegde resultaatgebieden;
 • Is integraal verantwoordelijk voor zijn of haar afdeling.

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met P. van Gijzel (Gzl@psg.nl).

U kunt uw sollicitatie vóór woensdag 29 juni a.s. mailen naar sollicitatie@psg.nl onder vermelding van vacaturenummer 44.

[1] Competenties volgens beroepsprofiel schoolleider VO-raad.

 

Vacatures

Afgelopen week en deze week zijn de volgende vacatures vacant gesteld.

Jan van Egmond Lyceum
docent Nederlands
docent Lichamelijke Opvoeding

Da Vinci College
docent Nederlands
docent Biologie
docent Lichamelijke Opvoeding

De vacatures staan vermeld op onze website www.psg.nl en op www.meesterbaan.nl. Voor meer informatie over deze vacatures verwijzen wij u graag naar bovengenoemde websites. Uw sollicitatie kunt u richten aan sollicitatie@psg.nl onder vermelding van het vacaturenummer.

Reserveren vergaderzaal

Binnen onze Office365 omgeving hebben we een “ruimte” aangemaakt met de naam VergaderzaalCentraalBureau.

Als je een vergadering plant en daarbij deze “resource” ook uitnodigt, of wanneer je bij locatie deze naam gebruikt, dan kun je die ruimte daarmee ook daadwerkelijk reserveren. Als er nog geen activiteit staat op dat moment, dan wordt uw aanvraag voorlopig geaccepteerd en doorgezet naar de mensen die het definitief kunnen maken.

Als er al wél iets gepland staat, wordt je aanvraag geweigerd en krijg je een melding over wie de reservering op dat moment heeft staan, zodat je in overleg zou kunnen gaan.

Op dit moment is dit de enige “ruimte” die we hebben gedefinieerd in Office365. Indien gewenst kunnen we ook andere ruimtes op deze manier voor reservering beschikbaar stellen. Mail dan even naar de helpdesk. Voor  de meeste ruimtes in onze organisatie is uiteraard het rooster de standaard “reserveringsplek”.

Maximum aan opslagruimte

Na de recente overstap van Google naar Microsoft, kunnen onze gebruikersdata (e-mails, documenten en andere bestanden) op drie manieren worden opgeslagen:

 1. Lokaal (alleen mogelijk voor degenen die met een Macbook werken).
 2. Op het PSG-netwerk (de P- en G-schijf).
 3. Op OneDrive (en binnenkort ook Sharepoint).

Opties 2. en 3. hebben uiteraard de voorkeur, omdat je gegevens dan automatisch worden bewaard en gedeeld kunnen worden met collega’s.

Houd wat het opslaan van gegevens betreft rekening met het volgende:

 • Het maximum aan opslagruimte op je Macbook wordt bepaald door de ruimte die op je harde schijf beschikbaar is.
 • Het maximum aan opslagruimte op het PSG-netwerk is 5 Gigabyte.
  • Voor diegenen die nog met een PC werken geldt: naast de huidige p-schijf en g-schijf (die beiden op de langere duur zullen verdwijnen), staan ook je bureaublad, alle documenten die je daarop bewaardt en alles wat je downloadt op het netwerk (dus niet op je PC zoals je zou denken)!
 • Het maximum op OneDrive is onbeperkt.

In de komende maanden wordt op de overgebleven PC’s Office 2016 geïnstalleerd, waardoor het online opslaan van gegevens op OneDrive eenvoudiger wordt.