Kwadijkloop 2017

Net als de vorige editie vond de wereldberoemde Kwadijkloop ook dit jaar plaats met stralend weer. Ruim 1300 leerlingen van Mandela, Gaudí, Rietveld en Bladergroen snelden gistermiddag van en naar de atletiekbaan aan de Flevostraat. Winnaar Ziad Bouferrah (ISK, nog maar net twee weken in Nederland) van Bladergroen liep de bijna-vijf-kilometer in 18 minuten en 13 seconden. 

 

PCMR steunt voorstel Taakbeleid

Een mededeling van onze CMR:

Zoals je in de Wandelgangen hebt kunnen lezen kun je deze week je stem uitbrengen over het voorstel m.b.t. het nieuwe Taakbeleid. Laat je stem niet verloren gaan!

De Personeelsgeleding van de Centrale Medezeggenschapsraad heeft, alles afwegend na een langdurig proces, ingestemd met het voorstel dat nu wordt voorgelegd.

Belangrijkste argumenten:

  • De lesdefinitie is verruimd, zodat ook examensurveillance e.d. worden meegeteld.
  • Er wordt uitgegaan van 37,8 lesweken i.p.v. de huidige 36.
  • De 166 uur deskundigheidsbevordering blijft behouden (83 was het plan).
  • De relatief goede opslagfactor blijft behouden
  • In de cao staat voor werknemers 50 ku individueel keuzebudget (ikb) in het levensfasebewustpersoneelsbeleid (lfb). Daarnaast heeft de PSG voor medewerkers van 60 jaar en ouder 20 klokuren beschikbaar gesteld. Zie hiervoor het ingestemde Levensfasebewustpersoneelsbeleid in de ‘emmer’ van de MR.

Elly Brugge (vz)
Eelco Taams (plv sec)

Stemmen PSG Taakbeleid 2017

Beste Collega,

Onlangs heb je het voorstel voor een nieuw PSG Taakbeleid 2017 ontvangen. Het huidige taakbeleid is van 1 augustus 2007 en daarmee wat de CMR en het bestuur betreft toe aan een herziening. Het taakbeleid is gericht op een evenwichtige spreiding van de aan onze medewerkers op te dragen werkzaamheden en werkdruk over het schooljaar. De CMR heeft ingestemd met de invoering van dit nieuwe taakbeleid met ingang van 1 augustus 2017. Op de school ben je hierover door je schoolleider geïnformeerd en als je op het bestuursbureau werkzaam bent door Kees Schouten.

Het voorstel voor een nieuw taakbeleid kun je nalezen op het personeelsportaal onder P&O/CAO/overige documenten.

Stemcommissie
Het stemreglement (zie personeelsportaal onder P&O/CAO/overige documenten) in het kader van het taakbeleid, schrijft voor dat er twee leden van de PCMR en twee leden van de afdeling P&O zitting hebben in de stemcommissie. In de stemcommissie hebben de volgende collega’s zitting:
-Ronald Koel (lid PCMR)
-Rudolph Snijder (vicevoorzitter PCMR)
-Jan van Rosmalen (adviseur P&O)
-Deodaat Tadema (hoofd P&O)

Ondergetekende is benoemd als voorzitter van de commissie.

De stemcommissie is bij elkaar gekomen en zij heeft de volgende afspraken gemaakt:

Stemprocedure
Vanaf maandag 26 juni krijg je de gelegenheid om je stem uit te brengen. Je kunt “voor” of “tegen” het voorstel taakbeleid stemmen. Anders dan bij de voorgaande stemming, wordt er dit keer niet digitaal, maar schriftelijk gestemd. Hiervoor worden in de personeelskamers stembussen geplaatst waar je van maandag 26 juni a.s. tot en met donderdag 29 juni a.s. tot 17:00 uur je stem kunt uitbrengen.

Stembussen
De ruimten waar een stembus is opgesteld zijn:
-Jan van Egmond Lyceum           : personeelskamer
-Da Vinci                                       : personeelskamer
-Nelson Mandela/Antoni Gaudi    : personeelskamer Nelson Mandela/Antoni Gaudi
-Gerrit Rietveld                             : personeelskamer
-Bladergroen                                 : personeelskamer
-Bestuursbureau                           : vergaderzaal

Van je schoolleiding ontvang je maandag 26 juni je stembiljet.

Let op: alleen personeelsleden met een vast dienstverband zijn gerechtigd om te stemmen.

Op het stembiljet heb je alleen een keuze om “voor” of “tegen” het taakbeleid te stemmen. Indien je het stembiljet niet invult conform het stemreglement, bijvoorbeeld door geen hokje aan te kruisen, of door zowel voor als tegen te stemmen, of je naam op het stembiljet te vermelden, dan is dit een ongeldige stem en wordt deze stem niet als een uitgebrachte stem geteld. Dat zou natuurlijk heel jammer zijn.

Indien je geen gelegenheid hebt om te stemmen of je hebt op dinsdag 27 juni a.s. nog geen stembiljet ontvangen, neem dan contact op met mij (tdm@psg.nl).

Tellen van de stemmen en vaststellen uitslag
Donderdag om 17:00 uur worden de stembussen gesloten. De stemcommissie zal op vrijdag 30 juni 2017 bij elkaar komen om de stemmen te tellen. Zoals beschreven in het stemreglement zullen Kees Schouten, bestuurder, en de PCMR uiterlijk binnen een week na het sluiten van de stembussen je informeren over de uitslag.

Het PSG Taakbeleid 2017 wordt ingevoerd met ingang van het nieuwe schooljaar als tenminste vijftig procent van alle stemgerechtigde medewerkers heeft gestemd en er een meerderheid is van 2/3e die ‘voor’ het voorstel heeft gestemd (conform cao VO artikel 8.1.5.).

Met vriendelijke groet,

mede namens de stemcommissieleden, Ronald Koel, Rudolph Snijder en Jan van Rosmalen,

Deodaat Tadema
voorzitter stemcommissie

P&O nieuws

Beste Collega,

In februari ben je geïnformeerd over de collectiviteitsregeling IP/AP. Indertijd hebben we met Loyalis een principe overeenkomst afgesloten in het kader van een collectieve ar-beidsongeschiktheidsverzekering voor al onze personeelsleden om hiermee de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor iedereen tot een minimum te beperken. Je kreeg hierbij tot 1 april de gelegenheid om aan te geven niet deel te willen nemen.

Inmiddels hebben we de balans opgemaakt en is de conclusie dat we ruimschoots voldoen aan de voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de collectiviteitsverzekering.
Dit betekent voor alle personeelsleden die al een IP/AP verzekering hadden afgesloten dat zij een flinke korting op de premie krijgen en voor alle personeelsleden die nog niet waren verzekerd, dat zij dit vanaf heden zijn. Vanaf 1 juni wordt dan ook, tenzij je hebt aangegeven niet te willen deelnemen, dit zichtbaar op je salarisspecificatie.

Salaris
Deze maand wordt het salaris over de maand juni 2017 uitbetaald. De geplande betaaldatum van het salaris is donderdag 22 juni. Vanaf deze datum is je salarisstrook over de maand juni te bekijken via Youforce. De geplande boekingsdatum van het salaris over de maand juli is 22 juli 2017.

Mede namens Corinne, Jan, Marian, Mascha, Pim, Vera en Donny,
met hartelijke groet,

Deodaat Tadema
hoofd P&O

 

 

 

Da Vinci krijgt groene vlag

Het harde werken is beloond: het Da Vinci mocht gisteren de groene vlag hijsen.

De groene vlag is de hoogste certificering die een school kan krijgen voor het  verduurzamen van de school en het curriculum. Collega’s Frans Ottenhof en Peter van Schaik zijn de trekkers, de leerlingen hebben de rest gedaan.

Als afsluiting van het jaar werd gisteravond de eco-conferentie georganiseerd. Wethouder Hegger was present om de vlag uit te reiken en Dagblad Waterland keek toe.