Fotowedstrijd: Tijd in beeld

De fotowedstrijd voor medewerkers en leerlingen van de Purmerendse ScholenGroep is al bijna een maand bezig en loopt nog tot 11 september. Het thema van dit jaar is ‘Tijd in beeld’, op de website fotowedstrijd.psg.nl is alle informatie over deze wedstrijd te vinden.

Heb je al foto’s gemaakt voor de wedstrijd? Stuur deze (maximaal drie) dan naar fotowedstrijd@psg.nl.

In de vergaderzaal van het bestuursbureau is een selectie van de fotowedstrijden van 2015 en 2016 opgehangen. Hopelijk komt de wand na de zomer helemaal vol te hangen met de nieuwe foto’s!

Een fijne wedstrijd en vakantie’tijd’ toegewenst!

 

P&O- nieuws

Salaris
Deze maand wordt het salaris over de maand juli 2017 uitbetaald. De betaaldatum van het salaris was 25 juli. Alle mutaties die voor 10 juli 2017 correct en volledig door ons waren ontvangen, zijn hierin verwerkt.
De geplande boekingsdatum van het salaris over de maand augustus 2017 is 24 augustus 2017. Alle mutaties die voor 24 juli 2017 correct en volledig door ons zijn ontvangen, zijn hierin verwerkt.

Periodieke verhoging
In de maand augustus wordt de gebruikelijke periodieke verhoging per 1 augustus verwerkt. Mocht je nog niet volgens het maximum van je functieschaal betaald krijgen, dan zal er, bij een niet onderbroken dienstverband, sprake zijn van een aanpassing van het regelnummer in de schaal waar je naar betaald wordt.

Bindingstoelage
In de CAO VO is een incidentele toelage opgenomen in verband met werving en behoud van personeel, de zogenaamde bindingstoelage. De bindingstoelage wordt jaarlijks in augustus vastgesteld en uitbetaald aan personeel dat op 1 augustus in dienst is en voldoet aan de in de cao gestelde voorwaarden.

De bindingstoelage wordt uitbetaald aan personeel dat op 1 augustus in dienst is en dat per die datum op of boven het maximumsalaris van de functie wordt bezoldigd. De hoogte van de toelage is afhankelijk van het feitelijk salaris over de maand augustus in verhouding tot het salaris bij een normbetrekking.

De bindingstoelage bedraagt bij een normbetrekking:
– Leraar:                                       € 1.459,22 *
– Directiefunctie:                          € 242,06
– OOP met functieschaal 9:         € 242,06

* De werknemer behorend tot de functiecategorie leraar ontvangt de bindingstoelage naar rato van het gedeelte van de periode van 12 maanden, startend in de maand september van het voorgaande jaar, dat hij bij de werkgever in dienst is. Bij ontslag van de werknemer vindt de uitbetaling plaats aansluitend aan het ontslag en berekend over het tijdvak van september tot en met de datum van ontslag. Het bepaalde in dit lid geldt niet voor die werknemer die de bindingstoelage van 1459,22 euro nog niet voor de eerste keer heeft ontvangen. De consequentie van deze bepaling is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de leraar die voor de eerste keer de bindingstoelage krijgt en de leraar die reeds eerder de bindingstoelage ontving. De opbouwregeling is alleen van toepassing in het laatste geval. Wordt een leraar die voor de eerste keer zijn toelage zou ontvangen voor augustus van dat jaar ontslagen, dan wordt er géén toelage uitgekeerd. Wordt de leraar die reeds eerder de toelage ontving voor augustus van dat jaar ontslagen, dan geldt voor hem wel dat hij naar rato van het aantal maanden, dat hij nog na augustus van dat jaar in dienst is geweest, de toelage ontvangt.

Uitsluitend in het geval dat er op basis van een beoordeling door de werkgever sprake is van onvoldoende functioneren, kan de werkgever eenmalig besluiten het moment waarop de bindingstoelage voor het eerst wordt toegekend met een jaar op te schuiven.

Geslaagden in beeld

Aan het eind van het schooljaar nog even aandacht voor onze geslaagden en de jaarkalender van het komende schooljaar in het PSG-katern, dat onlangs met het Purmerends Nieuwsblad en Witte Weekblad in de regio is verspreid.

Leerlingen Mila Harmelwaard (Da Vinci), Jurre Nijland (Mandela), Mike Toorenburg (Rietveld), Kiki Wong (Jan van Egmond), Selina van Barneveld (Bladergroen) en Eline Punt (Gaudí) vertellen over school, examens en hun toekomstplannen. Daarnaast presenteren we een overzicht van de meeloop- en Open Huis-dagen van het komende schooljaar.

Strategisch beleid PSG 2.0; de scholen aan zet

Op woensdag 5 juli jl. heeft een grote delegatie uit alle geledingen van de PSG de aftrap verricht voor het nieuwe Strategisch BeleidsPlan 18-22. Dit plan treedt in werking per 1 augustus 2018.

Het strategisch beleidsplan bepaalt de koers voor de toekomst en geeft de positie aan waar we na vier jaar willen zijn. De (aan)sturing van de PSG en de scholen speelt een belangrijke rol in ‘wat we gaan doen’, ‘hoe we dat gaan doen’ en vooral ‘waartoe we dat gaan doen’.  Daarbij is ‘samenwerken en verantwoorden’, hier benoemd als rentmeesterschap en relatie, het kader voor deze besturingsfilosofie.
In een model samengevat: 

 

 

Meer beleidsruimte (voor scholen), dus hogere eisen aan het toezichtkader
Op de dag zelf hebben we gesproken over hoe nu de scholen te betrekken bij dit proces in schooljaar 2017-2018. Daarvoor is een model ontwikkeld waar de scholen mee aan de slag gaan. Daarnaast denken we na over een manier om onze stakeholders hierbij te betrekken. Op die manier levert iedereen die direct of indirect met onze organisatie te maken heeft een bijdrage aan de totstandkoming van het nieuwe strategisch beleidsplan.

Vacatures

Deze week zijn de volgende vacatures vacant gesteld:

Jan van Egmond Lyceum
docent Engels

SG W.J. Bladergroen
docent Dienstverlening & Zorg/AVO
docent Dienstverlening & Handel

Deze vacatures staan vermeld op onze website www.psg.nl en op www.meesterbaan.nl. Voor meer informatie over de vacatures verwijzen wij je graag naar bovengenoemde websites.

De sollicitatie kan gericht worden aan sollicitatie@psg.nl onder vermelding van het vacaturenummer.

Jubilarissen

Jan van Egmond Lyceum
Dhr. B.R.A. van den Boogaard, 1 augustus 2017 – 40 jaar in overheidsdienst en PSG
Mw. J.G.M. Brugman-Leisink, 1 augustus 2017 – 40 jaar in overheidsdienst
Dhr. H.C. Klaver, 7 augustus 2017 – 25 jaar in overheidsdienst

Da Vinci College
Dhr. A.H. van den Bos, 1 augustus 2017 – 40 jaar bij de PSG
Dhr. M. Vis, 31 augustus 2017 – 25 jaar in overheidsdienst en PSG
Mw. N.A.A.M. Dekker, 29 april 2017 – 25 jaar in overheidsdienst
(melding met terugwerkende kracht)

SG Gerrit Rietveld
Mw. A.G.M. Reus, 1 augustus 2017 – 40 jaar in overheidsdienst
Dhr. W. van der Zee, 2 augustus 2017 – 25 jaar bij de PSG

Proficiat allen!

Vacatures

De afgelopen week en deze week zijn de volgende vacatures vacant gesteld:

Jan van Egmond Lyceum
docent Natuurkunde

SG Antoni Gaudí
docent Wiskunde

SG Nelson Mandela
docent Science

SG Gerrit Rietveld
docent Wiskunde
Leermeester/Instructeur

SG W.J. Bladergroen
docent Beeldende Vorming

Deze vacatures staan vermeld op onze website www.psg.nl en op www.meesterbaan.nl. Voor meer informatie over de vacatures verwijzen wij je graag naar bovengenoemde websites.

De sollicitatie kan gericht worden aan sollicitatie@psg.nl onder vermelding van het vacaturenummer.